Skip to main content

REGULAMIN Ośrodka Wypoczynkowego „J&M”

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony). Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
4. Na wniosek osoby wynajmującej apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
5. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 300 zł.
6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
8. Na terenie ośrodka jest parking niestrzeżony.
Każdy domek/apartament ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
10. Osoba wynajmująca apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, apartament oraz jego otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia apartamentu.
11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/apartamentu należy zgłaszać na bieżąco obsłudze ośrodka .
12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas trwania pobytu, według ustalonych kwot przez obsługę ośrodka ,które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia.
14. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
15. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany apartament, teren wokół oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
16. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ. W przypadku złamania zakazu palenia do rachunku dopisana zostanie opłata 300zł na likwidację zapachu tytoniu.
17. Właściciel ośrodka wyraża zgodę na pobyt w apartamencie małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
18. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.
19. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.
20. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
21. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody obsługi ośrodka ( lub w trakcie ciszy nocnej),
– takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka , które rażąco może zakłócić spokojny pobyt innym gościom.
22. Plac zabaw – przeznaczony jest do zabawy i wypoczynku dzieci od 2 lat do 18. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką dorosłej osoby. Właściciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz terenie ośrodka.
23. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
-będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
24. Osoby niebędące klientami ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu obsłudze ośrodka i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku klient ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości bądź sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
25. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź brakiem sygnału TV
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.